תקנון

תקנון אתר www.bonanza.co.il
(תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס בצורה שווה הן לגברים והן לנשים)

מידע כללי

 1. מסמך זה הינו מסמך מחייב ומהווה את תקנון האתר www.boonanza.co.il (להלן: "האתר / אתר בוננזה").
 2. אתר בוננזה מופעל ומתוחזק באופן שוטף ע"י חברת פייט ניהול בע"מ, ח.פ. 515519429 ו/או מי מטעמה (להלן "החברה / החברה המפעילה").
 3. תקנון זה הינו רכושה הפרטי של החברה. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 4. אתר בוננזה הינו אתר משחקים צרכני - שיווקי ואינטראקטיבי, המציע לקהל הרחב הזדמנות להשתתף במגוון משחקים ו/או חידונים נושאי פרסים ולהיחשף לתוכן שיווקי ופרסומי (להלן: "השירותים" ו/או "המשחקים הצרכניים").
 5. אדם השוהה באתר למשך זמן מסוים ו/או המבקר באתר, אפילו לפרק הזמן המינימלי ביותר, ייקרא להלן "גולש" (ובלשון רבים: "גולשים").
 6. על מנת להשתמש בשירותי האתר, נדרש לבצע הליך הרשמה קצר. גולשים אשר יעשו שימוש בשירותי האתר ייקראו להלן: "משתמשים" (ובלשון יחיד: "משתמש").
 7. השירותים, בין אם ייקראו "משחקים" ו/או "חידונים", ובין אם ייקראו בכל שם אחר אשר ייבחר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. מלבד כניסה לאתר דרך כתובת האתר המופיעה לעיל, יכול ויהיה ניתן לגלוש ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו באמצעות קישורים חיצוניים אשר יופיעו באתרי אינטרנט אחרים, לרבות רשתות חברתיות, כגון: פייסבוק, טוויטר, אמאזון, יאהו וכדוגמתם, וכן, יכול ויהיה ניתן לגלוש ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו באמצעות יישומון (אפליקציה) אשר תופיע בחנויות הווירטואליות של עולם המובייל, כגון: גוגל סטור, גוגל מארקט, אפ-סטור (אפל) וכדוגמתם.
 9. גולש ו/או משתמש המעוניין להשתמש בשירותים המוצעים באתר, יעשה זאת בתנאי ובכפוף לכך שנתן את הסכמתו המלאה לאמור בתקנון זה, שקרא אותו ושהבין אותו במלואו, כל סעיף ו/או תנאי המופיעים בו. הגולש ו/או המשתמש מצהירים בזאת כי עם כניסתם לאתר ו/או השהייה באתר ו/או הרשמתם לשירותי האתר ו/או עם ביצוע פעולה כלשהי באתר בטרם ו/או לאחר הליך ההרשמה, ייראו בהם כאילו קראו את התקנון, את סעיפיו ואת תת-סעיפיו, וכי הבינו והסכימו לתחולתו ולכל סעיף ו/או תנאי המופיעים בו. הגולש ו/או המשתמש מצהיר ומאשר שככל ואינו מסכים ו/או מאשר הוראות תקנון זה במלואן, לא יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים.
 10. למען הסר ספק, הגלישה ו/או השימוש באתר, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה, הסכים וקיבל על עצמו לכל האמור בו, טרם החלו לגלוש בעמוד אחר באתר.
 11. הגולשים ו/או המשתמשים אשר עושים שימוש באתר ו/או בשירותיו, מצהירים בזאת כי תקנון האתר והאמור בו, הם ורק הם, יכריעו בכל מצב של חילוקי דעות ו/או תלונה ו/או תביעה משפטית (להלן: "סכסוך") אשר נתגלעו בינם לבין האתר ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או נותני השירות בו ו/או חברות העובדות בשיתוף פעולה עם האתר ו/או מי מטעמם ו/או החברה המפעילה את האתר ולכל המועסקים בה, לרבות חברי הנהלה ו/או בעלי המניות ו/או חברי הדירקטוריון ו/או כל נושא משרה בה ו/או אדם אחר אשר קשור במישרין ו/או בעקיפין לכל אחד מהנ"ל (להלן: "הצדדים").
 12. עם קריאת תקנון זה, מצהיר המשתמש כי בכל מקרה של סכסוך אשר נתגלע בינו לבין אחד או יותר מן הצדדים, לא יהא רשאי המשתמש להעלות טענה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בקשר להסכמתו ו/או אי-הסכמתו לגבי תקנון זה ו/או לאחד מסעיפיו ו/או לאחד מהתניותיו.
 13. אדם אשר גלש ו/או השתמש באתר זה, ואילו לפרק הזמן המינימלי ביותר, מצהיר בזאת כי בכל מקרה של סכסוך אשר יתגלע בינו לבין הצדדים, בקשר לגלישה ו/או לשימוש באתר, תקנון זה הוא שיכריע בסכסוך.
 14. השירותים הניתנים באתר, המצגים, שירות הלקוחות, התמיכה הטכנית, תוכנו הגראפי, תוכנו הכתוב ותוכנו הקולי, ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") וכך בלבד. לגולשי ולמשתמשי האתר ושירותיו לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מי מהצדדים ו/או מי מטעמם בגין הנ"ל, לרבות אופן מתן השירות, יכולותיו, מגבלותיו ו/או התאמתו או אי-התאמתו לצרכים האינדיבידואליים של כל אדם ואדם ולדרישות ספציפיות כאלו ואחרות.
 15. הגולש ו/או המשתמש, מסכימים בזאת בהסכמה בלתי חוזרת, למסירת פרטיהם האישיים והנכונים לידי החברה מיד עם דרישתה הראשונה מספק האינטרנט שלהם ו/או כל צד ג' אשר יהיה רלוונטי במקרה הצורך.
 16. הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי לא יעשה (לרבות במחדל) שום פעולה אשר יש בה כדי לרמות את החברה ו/או משתמשים אחרים.
 17. הגולש ו/או המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא רשאי להפסיק את השימוש באתר בכל עת, לרבות לצמיתות.
 18. תנאי השימוש בשירותים

 19. הגולש ו/או המשתמש יהא כל מי אשר עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
  1. הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962);
  2. הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
  3. עמד בכל תנאי תקנון זה ויש לו הסמכות והזכות המשפטית להשתמש בשירותים.
  4. למען הסר ספק יובהר כי החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה, לדרוש ממשתמש מסוים מסמכים ו/או אסמכתאות להוכחת גילו ו/או כשרותו המשפטית.
 20. השירותים באתר יתנהלו כדלקמן:
  1. בשלב הראשון, לאחר הרשמה חינמית לאתר, יהיה רשאי המשתמש לצפות בכל המשחקים המוצעים באתר. ככל ויבחר המשתמש להירשם ולהשתתף בשירות כלשהו, יידרש המשתתף לשלם דמי השתתפות עבור ההרשמה לשירות, בסכום שייקבע ויוצג למשתתפים מראש (בטרם ובמהלך ההרשמה). במסגרת המשחקים הצרכניים, תוצג למשתתפים בכל משחק תמונה אחת מבית עסק ו/או בתי עסק המפעילים אתרי אינטרנט, הכוללת בתוכה מספר פריטים וכן, יוצג גם מפרט מלא ומדויק של הפריטים אשר מופיעים בתמונה. על המשתתף יהא לערוך בדיקה צרכנית יסודית ולסכום את עלותם הכוללת של כל הפריטים המופיעים והמפורטים בתמונה. לדוגמא, המשתמש יידרש לענות מהו השווי של כלל הפריטים המופיעים בתצלום של מטבח מאובזר של חברת מטבחים מסוימת, או לדוגמא, מהו השווי הכולל של כל הפריטים הנמצאים על מדף בחנות של חברת אופנה מסוימת.
  2. בשלב השני, אשר יתרחש מספר ימים לאחר פתיחת כל משחק (אך לא פחות מחמישה ימים) ובמועד אשר יוגדר מראש על ידי החברה, תיפתח למשתתפים האפשרות להזין ולשלוח את תשובתם (להלן: "מועד הזנת הפתרון"). מרגע פתיחת מועד הזנת הפתרון, יוכלו המשתמשים להזין את תשובתם למערכת השירות במשך פרק זמן של 12 שעות ("הזמן להזנת פתרון").
  3. פרטים בקשר למועד הזנת הפתרון יפורסמו מראש באתר וכן יישלחו לכל אחד מן המשתמשים אשר נרשמו תזכורות במייל ובנייד בטרם מועד הזנת הפתרון (להלן: "התזכורות"). התזכורות תישלחנה לכל אחד מן המשתמשים באופן אישי, באמצעות הודעת מייל ו/או הודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר תיבחר על פי שיקול דעתה של החברה.
  4. הזכייה במשחק הצרכני כוללת שני רכיבים: (1) מתן תשובה מדויקת (לעניין זה, תשובה מדויקת תחשב כתשובה אשר לא סוטה ביותר מ 15% מהסכום המדויק של עלות המוצרים המשתתפים במשחק, להלן: "תשובה מדויקת"); (2) הגשת תשובה מדויקת לחברה לפני שאר המשתתפים, כאשר החברה רשאית להחליט כי במשחק צרכני מסוים, יזכו מספר משתתפים שענו תשובה מדויקת לפני כל שאר המשתתפים.
  5. המשתמש אשר ענה תשובה מדויקת לפני שאר המשתתפים, יזכה בפרס אותו הציגה החברה בקשר עם אותו שירות ("הפרס הרלוונטי").
  6. יובהר, כי ככל ותם הזמן להזנת הפתרון, ולא נמצא לפחות משתמש אחד אשר הזין תשובה מדויקת, יהיו זכאים כל המשתתפים באותו משחק, להשתתף במשחק נוסף ללא עלות נוספת.
  7. משתמש רשאי לשנות את מספר ההרשמות שלו למשחק מסוים, לרבות לבטל את כל ההרשמות שלו למשחק מסוים וזאת עד לארבעים ושמונה (48) שעות טרם מועד הזנת הפתרון. למען הסר ספק, לא יתקבלו שינויים במספר ההרשמות בארבעים ושמונה (48) השעות הקודמות למועד הזנת הפתרון.
  8. להרחבה בנוגע לכללי המשחק, אנא לחצו על הקישור שלהלן: כללי המשחק, יובהר כי כללי המשחק מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  9. במועד העלאת המשחק לאתר, ייקבע מספר מקסימאלי של פתרונות שניתן להזין על ידי כל המשתמשים, מספר זה יופיע במועד העלאת המשחק הספציפי לאתר.
  10. החברה תהא רשאית לבטל את קיומו של שירות ו/או משחק כלשהו אם לא נרשמו אליו מספר משתמשים מינימאלי כפי שתקבע החברה ביחס לכל משחק אשר יעלה לאתר.
 21. איתור הזוכים והענקת הפרס

 22. במועד שיפורסם וייקבע על ידי החברה (לאחר תום הזמן להזנת הפתרון), יתקשר נציג החברה (או מי מטעמה) לזוכה על מנת להודיע לו על זכייתו במשחק הצרכני, ויבקש לקבל בכתב את פרטיו האישיים המדויקים והנכונים, והכל באופן ברור ובהיר. יובהר, כי במידה וניסיון יצירת הקשר הראשון לא יצלח, ינסה הנציג ליצור קשר עם הזוכה עוד ארבע (4) פעמים, ובסך הכל ינסה הנציג ליצור קשר עם הזוכה 5 פעמים ("איתור הזוכה").
 23. רק במידה והשיחה תיענה על ידי הזוכה, והוא ימסור את פרטיו המדויקים בכתב להנחת דעתו של נציג החברה, יזכה המשתמש בפרס הרלוונטי (כהגדרת מונח זה לעיל).
 24. במידה ויימסרו פרטים אישיים לא מדויקים או לא מלאים, שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל את זכיית המשתמש האמור ולהעביר את הפרס הרלוונטי למשתמש הבא אשר הזין את התשובה המדויקת, לפני שאר המשתמשים שהשתתפו באותו השירות.
 25. לאחר איתור הזוכה, תישלח לידיו הודעה מפורטת באשר לדרך מימוש הזכייה וקבלת הפרס הרלוונטי.
 26. הפרס

 27. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לזוכה לא תהיה כל תלונה ו/או טענה ו/או סכסוך כלפי החברה בקשר עם הפרס ו/או מימושו והאחריות לפרס ו/או מימושו תהא של הספקים ו/או השותפים העסקיים.
 28. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי בקרות אחד המקרים הבאים וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: (1) חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו הזוכה הטוען לפרס; (2) סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס; וכן, (3) כל סיבה מהותית אחרת אשר יש בה לעכב או לבטל את מסירת הפרס, על פי שיקול דעת החברה.
 29. הפרס כולל אך ורק את המפורט באתר, החברה לא תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה. מובהר כי הזוכה בפרס יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מזכייתו כאמור, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח, הוצאות ותשלומים שונים וכן בכל חבות מס הנובעת מזכייתו כאמור על פי כל דין, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 30. למען הסר ספק, הזוכה יקבל את הפרס לידיו רק לאחר שיוכיח לחברה, לשביעות רצונה, כי שילם את כל התשלומים, המסים ו/או ההיטלים המוטלים עליו מכוח כל דין. לצורך כך, תספק החברה לזוכה מכתב זכייה עימו יפנה לרשויות המתאימות על מנת להסדיר כל תשלום, מס ו/או היטל קודם לקבלת הפרס, ככל ויהיה צורך בכך.
 31. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו. הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 32. החברה תמסור לזוכה את הפרס במקום ובמועד שיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא הגיע הזוכה לקבל את הפרס במועד הקבוע לכך ו/או לא מימש הזוכה את הפרס במועד, רשאית החברה לבטל את הפרס ו/או להעבירו לזוכה אחר כמפורט לעיל.
 33. הפרס יימסר בכפוף להצגת תעודה מזהה על ידי הזוכה, לשביעות רצון החברה. החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה בפרס, את תצלומיו ואת פרטיו, בכל אמצעי תקשורת שתבחר, בכל אופן על פי שיקול דעתה.
 34. הגבלת אחריות

 35. באתר יוצגו תכנים מגוונים הכוללים בין היתר פרסומות מסחריות, תמונות, מפרטים, מוצרים ו/או נתונים שונים (להלן: "התכנים"). התכנים יופיעו למשתמשים כחלק מהפעילות הרגילה והשוטפת של האתר ועשויים להתעדכן מעת לעת. הגולש ו/או המשתמש מצהירים בזאת כי החברה אינה (ולא תהא) אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או אופיים אשר עלולים להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנם ולכל שימוש שיעשה בו.
 36. האתר יפרסם מעת לעת מידע בעל אופי כלכלי ו/או שיווקי ו/או פרסומי ו/או כל מידע אחר אשר יתפרסם באתר (להלן: "המידע"). מומלץ כי בטרם השימוש במידע זה, יבצע הגולש ו/או המשתמש בדיקה יסודית ואימות של המידע. החברה לא תישא באחריות ככל ויחולו טעויות ו/או יעלו טענות כנגד החברה בשל ו/או בקשר למידע המפורסם באתר, ואין בפרסומו משום המלצה ו/או חוות דעת. למען הסר ספק, כל הסתמכות על המידע הינה באחריות הגולש ו/או משתמש בלבד.
 37. הגולש ו/או המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו מודע לכך שהחברה אינה אחראית לכל פעולה שהוא מבצע (לרבות שימוש ו/או גלישה), בין במישרין ובין בעקיפין, באתר ו/או בשירותיו, וכי חלה עליו האחריות הבלעדית והמלאה בכל אחד מהמקרים המפורטים בפסקה זו. 
 38. המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו מודע שעל-אף שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי-דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 39. המידע אשר יתפרסם מעת לעת באתר, לרבות פרסומות, באנרים, מצגים ו/או כל מידע אפשרי אחר, יאפשר לעתים התקשרות לאתרים המופעלים על ידי אחרים. הגולש ו/או המשתמש מצהיר בזאת כי החברה אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לאתרים אלו ו/או לתוכן המוצג בהם, מאחר ואין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו ו/או מהימנותו. כל גלישה ו/או שימוש באתר שכזה ו/או במידע הנמצא בו ו/או בתוכנו, הינם על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש ו/או המשתמש.
 40. החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמשים, כי המידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומבין את הכתוב לעיל וכי כל שימוש באתר ו/או במידע הנמצא בו ו/או בתוכנו, לרבות ולא לגרוע ממקרים אשר ישפיעו במישרין או בעקיפין על חווייתו משירותי האתר ו/או על הזנת או אי-הזנת תשובה באחד או יותר משירותי האתר, השימוש בנ"ל הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תהא לו כל טענה שהי כלפי האתר ו/או החברה ו/או הצדדים ו/או מי מטעמם בשל אחד או יותר מן המקרים המתוארים לעיל. 
 41. החברה ו/או הצדדים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן ישיר ו/או באופן עקיף על כשלים ו/או "באגים" ו/או תקלות כלשהן אשר יתגלו מעת לעת במערכות שליחת ההודעות של האתר, ובפרט במערכת שליחת התזכורות, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם לא תישלח תזכורות למשתמש מסוים (ו/או למספר משתמשים), וכתוצאה מכך יימנע ממנו לקבלת תזכורת ו/או להשתתף במשחק כתוצאה מכך.
 42. יובהר, כי תכלית התזכורות הינה מתן התראה על מועד הזנת הפתרון בלבד, וזאת לצורכי נוחיות המשתמשים. כמו כן, מועד הזנת הפתרון מתפרסם בדף השירות ו/או במקומות אחרים באתר, אשר למשתמש ישנה גישה אליהם, ומשכך, עליו לבדוק בעצמו את פרטי מועד הזנת הפתרון עם הרשמתו לשירות, והוא יהא האחראי הבלעדי במקרים המתוארים לעיל.
 43. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, שליחיה ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולש ו/או למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותיו, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במעשה ובין אם נגרמו במחדל על ידי צד ג' כלשהו, ובין אם נגרמו בשל תקלה פנימית כלשהי.
 44. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של הגולש ו/או של המשתמש.
 45. מובהר בזה, כי החברה לא תהא אחראית, בין אם ביחד או לחוד, בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים והתכנים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 46. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים והתכנים באתר, תלויה בין היתר בצדדים שלישיים. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 47. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי והישיר לציוד, הוצאות או תשלומים בקשר עם השימוש באתר ו/או בחשבון המשתמש ו/או בשירותים, לרבות תשלומים בקשר עם השימוש בהם (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לחברת ספקית האינטרנט וכדומה).
 48. בשום מקרה לא תהא החברה ו/או הצדדים אחראים לנזקים ו/או הפסדים עקיפים או תוצאתים מאיזה מין או סוג שהוא (לרבות אבדן רווחים, אובדן הזדמנויות עסקיות וכיו"ב) כלפי המשתמש.
 49. יובהר כי בשום מקרה לא תהא החברה ו/או הצדדים ו/או מי מטעמם אחראים כלפי משתמש, לסכום גדול יותר מאשר הסכום אותו שילם המשתמש לחברה בתשעים הימים הקודמים מיד בטרם קרות אירוע שעשוי לטענת המשתמש לזכות אותו בשיפוי. יובהר כי המשתמש מסכים שככל ולא שילם לחברה כל סכום בתשעים הימים שקדמו לקרות אירוע כאמור, הסעד היחיד שיעמוד למשתמש הוא ביטול חשבון המשתמש.
 50. זכויות יוצרים וקניין רוחני

 51. הגולש ו/או המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, לרבות זכויות ההפצה, הפרסום ו/או כל קניין רוחני אחר (להלן: "הקניין הרוחני"), ככל וישנם באתר ו/או במידע ו/או בתוכנו, הינם רכושה הבלעדי של החברה, וכי לא תהא לו כל זכות מכל סוג שהיא בקניין הרוחני של החברה, כי השימוש בקניין הרוחני הינו לצרכיו האישיים בלבד והוא מתחייב בזאת כי לא יעשה בקניין הרוחני של החברה כל שימוש אלא לצורך שימוש בשירותים.
 52. האתר, חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
 53. שימוש במידע והגנת הפרטיות

 54. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ובאמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:
  1. למסור את פרטי המשתמש השמורים באתר (לרבות שם מלא, מס' טלפון, כתובת, מס' ת.ז. וכל פרט אחר אשר יעמוד לרשות האתר) לצד שלישי, וזאת לצורך קבלת השירות ו/או הפרס ו/או פנייה כלשהי, אשר המשתמש התעניין בהם ו/או זכה ו/או ביקש לקבלם.
  2. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים באתר בקשר אליו לצרכי ניתוח נתונים, בדיקת זכאות זכייה, כאשר הפר את תנאי תקנון זה ו/או בכל מקרה אחר אשר מפורט ו/או יפורט מעת לעת בתקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.
 55. על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה המפעילה אינה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תקנון זה או ע"פ מדיניות הפרטיות של האתר, כל מידע, לרבות רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, לרבות הפרטים אשר מילא בהליך ההרשמה לאתר.
 56. המשתמש נותן בזאת לחברה ו/או למי מטעמה את הסכמתו לעשות שימוש בפרטיו השמורים באתר לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו ו/או בהודעת SMS ו/או באמצעי תקשורת אחרים. יצוין כי המשתמש יהיה רשאי בכל עת לבקש מהחברה את הסרתו המידית מרשימות התפוצה של האתר על ידי שליחת מייל / SMS חוזר לכתובת ממנו נשלחה אליו ההודעה.

 57. הפעלתו השוטפת של האתר

 58. האתר מופעל על ידי החברה המפעילה ומי מטעמה.
 59. החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע, לרבות ומבלי לגרוע, להפסיק את אחד או יותר מהשירותים המוצעים בו ו/או להגביל את פעילותו של האתר או את השימוש בו לאזורים מסוימים בארץ ו/או בעולם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, לגבות ו/או לוותר על גביה של תשלום מסוים, להציע הצעות מסוימות לכל ו/או לחלק מגולשי ו/או משתמשי האתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת (למעט במקרים בהם פעולת החברה תגרום להפסקתו של שירות פעיל, אשר מועד תחילתו פורסם מראש והינו החל וטרם נסתיים, למעט במקרים בהם ביטול השירות מותרת על פי תקנון זה). החברה לא תהא חייבת כלפי הגולש ו/אן המשתמש ו/או צד שלישי בגין כל שינוי כאמור ו/או השהייה ו/או הפסקה זמנית או צמיתה של השירותים /או האתר. המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומאשר מראש כל שינוי כאמור.
 60. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים ו/או שינויים ו/או שיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד הגולש ו/או המשתמש. החברה מצדה עושה, ותמשיך לעשות, את מירב מאמציה על מנת שהגלישה והשימוש באתר יתנהלו באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יחולו שיבושים ו/או תקלות ו/או הפרעות הכרוכות ו/או הקשורות בהפעלת האתר ו/או שירותיו.
 61. סיום ההתקשרות

 62. החברה תהא רשאית לחסום לאלתר כל תוכן ו/או מידע ו/או פרסומת ו/או שירות המופיע באתר במידה ומי מהגולשים ו/או המשתמשים פעלו בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לסגור חשבון משתמש. חסימת שירותים על ידי החברה, יכולה להיעשות גם באופן פרטני (חסימת חשבון המשתמש), על ידי אמצעים טכנולוגיים ו/או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי תקשורת אחר אל המשתמש, אשר אוסרים עליו להשתמש באתר לתקופה מוגבלת ו/או לצמיתות, אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לשלוח כל הודעה מראש למשתמש על חסימת השירותים כאמור. במקרה שכזה, הגולש ו/או המשתמש מתחייב לכבד כל איסור אשר ניתן לגביו על ידי החברה, לרבות איסור כניסה לאתר, ככל שיודע לו האיסור. 
 63. המשתמש מתחייב בזאת, שככל ונחסם חשבון המשתמש שלו על ידי החברה, לא יהא ראשי הוא לפתוח חשבון משתמש חדש ו/או אחר, במישרין או בעקיפין.
 64. למען הסר ספק, יובהר כי הפסקת ההתקשרות בין המשתמש לצדדים כאמור, לא תגרע באיזו מהתחייבויותיו של המשתמש כלפי החברה כאמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר, ככל וייכרת, במישרין או בעקיפין, בין המשתמש לבין החברה.
 65. בוררות

 66. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית הרשאית לדון במקרה הרלוונטי, מתחייב בזה הגולש ו/או המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה ו/או מי מהצדדים, יפנה הוא אך ורק להליך בוררות, כפי שנקבע בתקנון זה.
 67. גלישה ו/או שימוש באתר על ידי הגולש ו/או המשתמש מהווה את הסכמתו הבלעדית והמלאה לתקנון זה, לרבות לסעיפיו ו/או לתת סעיפיו, ומהווה כחתימתו החופשית והרצונית על הסכם בוררות בינו לבין החברה.
 68. הגולש ו/או המשתמש מצהיר בזאת ומסכים מראש כי כל סכסוך, ובפרט תובענה, אשר תוגש על ידיו שלא בהתאם לתניית בוררות זו, תסולק על ידו, על חשבונו ומתוך רצונו הבלעדי.
 69. למען הסר ספק, כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מצד המשתמש כלפי החברה ו/או מי מהצדדים, תתברר ותיפתר באמצעות הליך בוררות, ובאמצעותו בלבד, שיתקיים בכפוף להסכמת החברה, בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל ו/או בהסכמה מלאה של כל הצדדים לסכסוך.

 70. תנאים נוספים

 71. החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה, את מדיניות הפרטיות, את תנאי השימוש באתר ו/או כל תוכן אחר אשר מוצג באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יראו בו כשינוי מחייב אשר נכנס לתוקף מיד עם עדכונו במסמך הרלוונטי.
 72. על הגולש ו/או המשתמש לעיין בתקנון זה מעת לעת ולהתעדכן בשינויים, ככל ויהיו, הנעשים בהם ו/או הנעשים בכל מסמך אחר באתר. המשתמש מסכים בזה כי יהא מנוע מכל טענה בקשר עם שינויים ו/או עדכונים אשר נעשים מעת לעת במסמכי האתר השונים, וכן, כי לא יוכל לטעון להגנתו שאינו התעדכן בשינויים ו/או בעדכונים כאמור. המשתמש מאשר כי ידוע לו שיכול ויה הצורך לעדכן מעת לעת, כל תוכנה ו/או אפליקציה אשר באמצעותה הוא משתמש באתר ו/או בשירותים.
 73. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס שיגרמו לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו תאלץ החברה להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות של החברה כאמור תבוא בכל מקרה ובנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות החברה ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזו מזכויות החברה כאמור בתקנון זה ו/או על פי כל דין.
 74. המשתמש מצהיר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות של האתר מחייב ו/או יחייב את הצדדים בכל מקרה, בכל מקום ובכל זמן שהוא.
 75. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שתקנון זה מתעדכן מעת לעת, בעוד שהנוסחים ההיסטוריים של התקנונים נשמרים בשרתי האתר וזמינים בכל עת לעיון כל אדם שיחפוץ בכך.
 76. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 77. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
 78. יובהר כי ככל ויקבע כי איזו הוראה מהוראות תקנון זה, אינה חוקית או אינה אכיפה, באופן מלא או חלקי, הדבר לא ישפיע על חוקיותן של הוראות אחרות בתקנון זה והן תחולנה במלואן.
 79. כל הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי הגולש ו/או המשתמש, מהווה הפרה יסודית של תקנון זה, אשר עשויה לזכות את החברה במלוא הסעדים העומדים לרשותה על פי כל דין.
 80. החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות תקנון זה באופן מלא או חלקי, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות אילו מזכויותיו ו/או התחייבויותיו תחת תקנון זה מבלי קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 81. שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי כל דין, או כויתור או כהסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי תקנון זה על ידי המשתמש או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול, או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.