מדיניות הפרטיות

(מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת בצורה שווה הן לגברים והן לנשים)

כללי

  1. מסמך זה הינו מסמך מחייב ומהווה את מדיניות הפרטיות של אתר www.boonanza.co.il (להלן: "האתר / אתר בוננזה").
  2. אתר בוננזה מופעל ומתוחזק באופן שוטף ע"י חברת פייט ניהול בע"מ, ח.פ. 515519429 ו/או מי מטעמה (להלן "החברה / החברה המפעילה").
  3. מדיניות הפרטיות הינה רכושה הפרטי של החברה. אין להעתיק ו/או לשכפל מסמך זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב.
  4. אתר בוננזה הינו אתר משחקים צרכני - שיווקי ואינטראקטיבי, המציע לקהל הרחב הזדמנות להשתתף במגוון משחקים ו/או חידונים נושאי פרסים ולהיחשף לתוכן שיווקי ופרסומי (להלן: "השירותים" ו/או "המשחקים הצרכניים").
  5. אדם השוהה באתר למשך זמן מסוים ו/או המבקר באתר, אפילו לפרק הזמן המינימלי ביותר, ייקרא להלן "גולש" (ובלשון רבים: "גולשים").
  6. על מנת להשתמש בשירותי האתר, נדרש לבצע הליך הרשמה קצר. גולשים אשר יעשו שימוש בשירותי האתר ייקראו להלן: "משתמשים" (ובלשון יחיד: "משתמש").
  7. השירותים, בין אם ייקראו "משחקים" ו/או "חידונים", ובין אם ייקראו בכל שם אחר אשר ייבחר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  8. מלבד כניסה לאתר דרך כתובת האתר המופיעה לעיל, יכול ויהיה ניתן לגלוש ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו באמצעות קישורים חיצוניים אשר יופיעו באתרי אינטרנט אחרים, לרבות רשתות חברתיות, כגון: פייסבוק, טוויטר, אמאזון, יאהו וכדוגמתם, וכן, יכול ויהיה ניתן לגלוש ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו באמצעות יישומון (אפליקציה) אשר תופיע בחנויות הווירטואליות של עולם המובייל, כגון: גוגל סטור, גוגל מארקט, אפ-סטור (אפל) וכדוגמתם.
  9. גולש ו/או משתמש המעוניין להשתמש בשירותים המוצעים באתר, יעשה זאת בתנאי ובכפוף לכך שנתן את הסכמתו המלאה לאמור בתקנון החברה ובמדיניות הפרטיות, שקרא אותם ושהבין אותם במלואם, כל סעיף ו/או תנאי המופיעים בהם. הגולש ו/או המשתמש מצהירים בזאת כי עם כניסתם לאתר ו/או השהייה באתר ו/או הרשמתם לשירותי האתר ו/או עם ביצוע פעולה כלשהי באתר בטרם ו/או לאחר הליך ההרשמה, ייראו בהם כאילו קראו את תקנון האתר ואת מדיניות הפרטיות, את סעיפיהם ואת תת-סעיפיהם, וכי הבינו והסכימו לתחולתו ולכל סעיף ו/או תנאי המופיעים בהם. הגולש ו/או המשתמש מצהיר ומאשר שככל ואינו מסכים ו/או מאשר הוראות מדיניות הפרטיות במלואן, לא יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים.
  10. למען הסר ספק, הגלישה ו/או השימוש באתר, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות, הסכים וקיבל על עצמו לכל האמור בהם, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
  11. הגולשים ו/או המשתמשים אשר עושים שימוש באתר ו/או בשירותיו, מצהירים בזאת כי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות והאמור בהם, הם ורק הם, יכריעו בכל מצב של חילוקי דעות ו/או תלונה ו/או תביעה משפטית (להלן: "סכסוך") אשר נתגלעו בינם לבין האתר ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או נותני השירות בו ו/או חברות העובדות בשיתוף פעולה עם האתר ו/או מי מטעמם ו/או החברה המפעילה את האתר ולכל המועסקים בה, לרבות חברי הנהלה ו/או בעלי המניות ו/או חברי הדירקטוריון ו/או כל נושא משרה בה ו/או אדם אחר אשר קשור במישרין ו/או בעקיפין לכל אחד מהנ"ל (להלן: "הצדדים").
  12. עם קריאת מדיניות הפרטיות, מצהיר המשתמש כי בכל מקרה של סכסוך אשר נתגלע בינו לבין אחד או יותר מן הצדדים, לא יהא רשאי המשתמש להעלות טענה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בקשר להסכמתו ו/או אי-הסכמתו לגבי מדיניות הפרטיות זה ו/או לאחד מסעיפיו ו/או לאחד מהתניותיו.
  13. אדם אשר גלש ו/או השתמש באתר זה, ואילו לפרק הזמן המינימלי ביותר, מצהיר בזאת כי בכל מקרה של סכסוך אשר יתגלע בינו לבין הצדדים, בקשר לגלישה ו/או לשימוש באתר, התקנון ומדיניות הפרטיות הם הוא שיכריע בסכסוך.
  14. השירותים הניתנים באתר, המצגים, שירות הלקוחות, התמיכה הטכנית, תוכנו הגראפי, תוכנו הכתוב ותוכנו הקולי, ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") וכך בלבד. לגולשי ולמשתמשי האתר ושירותיו לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מי מהצדדים ו/או מי מטעמם בגין הנ"ל, לרבות אופן מתן השירות, יכולותיו, מגבלותיו ו/או התאמתו או אי-התאמתו לצרכים האינדיבידואליים של כל אדם ואדם ולדרישות ספציפיות כאלו ואחרות.
  15. הגולש ו/או המשתמש, מסכימים בזאת בהסכמה בלתי חוזרת, למסירת פרטיהם האישיים והנכונים לידי החברה מיד עם דרישתה הראשונה מספק האינטרנט שלהם ו/או כל צד ג' אשר יהיה רלוונטי במקרה הצורך.
  16. הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי לא יעשה (לרבות במחדל) שום פעולה אשר יש בה כדי לרמות את החברה ו/או משתמשים אחרים.
  17. הגולש ו/או המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא רשאי להפסיק את השימוש באתר בכל עת, לרבות לצמיתות.
  18. בעת הגלישה באתר, לרבות ביקור באתר ו/או הרשמה לשירותי האתר ו/או שימוש באתר ובשירותיו, יכול שיצטבר מידע מסוים אודותיך ואודות הרגלי הגלישה שלך, מעקב אחר תוכן ו/או פרסומות בהם/ן צפית, העמודים בהם ביקרת, השירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מיקום המחשב בעזרתו נכנסת לאתר ועוד (להלן: "מידע אלקטרוני").
  19. החברה תשמור את המידע האלקטרוני במאגריה הפרטיים והמאובטחים, ותנקוט באמצעי אבטחה שונים על מנת למנוע, עד כמה שאפשר, את האפשרות לחדירה של גורמים עוינים לאתר, למחשבים, לשרתים ולתיבות הדואר האלקטרוני של החברה, וכן, את האפשרות לגניבת המידע האלקטרוני, ואולם, הגולשים והמשתתפים באתר ובשירותיו, מצהירים בזאת כי הינם מודעים לעובדה שאין אמצעי אבטחה הרמטיים לחלוטין, וכי החברה ו/או מי מהצדדים אינם ערבים לשמירת המידע והסודיות כאמור.
  20. השירותים באתר והשימוש בהם כפופים להרשמה מקוונת ולמילוי נתונים אישיים בטפסים הרלוונטיים אשר מופיעים באתר, לרבות בחירת סיסמא אישית אשר בלעדיה לא יתאפשר להשתמש בשירותי האתר. הנתונים אשר יימסרו בעת ההרשמה לשירותי האתר, יהיו בין היתר, שם מלא, מס' טלפון, כתובת, מס' תעודת זהות, גיל ומין (להלן: "מידע פרטי" / "מידע אישי"). נתוני המידע הפרטי יישמרו בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל במאגר המידע של החברה, הרשום במרשם מאגרי המידע, אשר מספרו 700062556.
  21. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא יהא זכאי לכל תמורה שהיא מכל מין וסוג בקשר עם המידע האישי ו/או המידע האלקטרוני ו/או שימושו על ידי החברה או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים, בהתאם לתקנון זה, והמשתמש נותן בזאת לחברה, רישיון שימוש צמית, בלתי הדיר, כלל עולמי, פטור מעמלות, שולם במלואו, לא בלעדי, בלתי מוגבל ובלתי מותנה ("הרישיון"). הרישיון שהוענק לחברה על ידי המשתמש יסתיים עם סיום ההתקשרות של המשתמש עם החברה (מיד לאחר מחיקת חשבון המשתמש על ידי המשתמש או החברה).
  22. בעצם השימוש באתר, המשתמש מסכים במפורש לכך שהחברה רשאית להשתמש במידע האלקטרוני ו/או המידע האישי כדי לתקשר עם המשתמש, כולל באמצעות מייל, הודעת טקסט, טלפון או כל אמצעי אחר הנוגע לשימוש באתר, כתוצאה מהתנאים האלה ו/או החוק. בנוסף, בכפוף לאישור המשתמש במפורש, וכל עוד לא ביטל המשתמש הסכמה זו, יתכן והחברה תכלול בהתקשרות בינה לבין המשתמש פרסומים וחומרי פרסום, קמפיינים וכלים אחרים של צדדים שלישיים.
  23. עם הרשמתו לאתר, מסכים המשתמש, בהסכמה בלתי חוזרת, למסור לידי החברה את פרטיו האישיים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עמו.
  24. המשתמש מתחייב בזאת כי הפרטים שיספק בעת ההרשמה לאתר, הינם נכונים, מלאים ומדויקים וכן מתחייב שלא להשתמש בזהות בדויה ו/או אחרת ו/או במידע שיקרי ו/או שאינו נכון או אינו מדויק.
  25. למען הסר ספק, על פי דיני הפרטיות, אין המשתמש מחויב למסור לידי החברה מידע פרטי ו/או פרטים אישיים כאלו ואחרים אודותיו, אולם, הימנעות שכזו ממסירת הפרטים המבוקשים (המסומנים כשדות חובה בטופס ההרשמה) תגרום לדחיית בקשתו להירשם לאתר, ומשכך, תמנע ממנו הגישה אל שירותי האתר השונים.
  26. עם סיום הליך ההרשמה, בהנחה שנעשה בצורה נכונה, מלאה וללא תקלות, מערכת האתר תקים את חשבון המשתמש (שם משתמש וסיסמא), אשר בעזרתו יוכל המשתמש להתחבר לשירותי האתר ולקחת בהם חלק פעיל.
  27. על חשבון המשתמש תחולנה ההוראות הבאות:
   1. אין לשתף ו/או להעביר (בתמורה או שלא בתמורה) את פרטי חשבון המשתמש ו/או לתת גישה לאחר ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר עלולה לחשוף כל מידע אלקטרוני ו/או מידע פרטי בקשר אליך או לחשבונך.
   2. בכל מקרה בו ישנו חשש לפריצה לחשבון המשתמש, קמה על המשתמש החובה לעדכן את החברה (באמצעות דף "צור קשר") ולשנות לאלתר את שם המשתמש והסיסמא.
  28. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על שמירת פרטיות חשבון המשתמש שלו וכל המידע אשר נמצא בו, לרבות ומבלי לגרוע, שימוש בשירותים, בין אם אושרו על ידי המשתמש ובין אם לאו.
  29. המשתמש מתחייב לפקח על חשבון המשתמש ולוודא שלא יעשה בו כל שימוש על ידי צד שלישי כלשהו ובפרט, קטינים ופסולי דין.
  30. המשתמש יהא אחראי לבצע "יציאה" מחשבון המשתמש בסיום כל שימוש בשירותים.
  31. השימוש במידע האלקטרוני ובמידע האישי אודות המשתמשים ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות שלהלן:
   1. לצורכי שיפור וייעול השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן, כדי למקד את השירותים והתכנים בהתאם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. חשוב לציין כי, ברוב המקרים, שימוש שכזה ייעשה באמצעות מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
   2. כדי לאפשר למשתמשים ליצור סביבת עבודה אישית (Personalization) באתר.
   3. למטרת שימוש בשירותי האתר.
   4. על מנת להתאים את המודעות והפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. חשוב לציין כי המידע שישמש את האתר לצורך כך אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
   5. האתר ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשלוח למשתמש מעת לעת הודעות שונות בדבר שירותיו, שירותי החברה וכן אודות מפרסמים אחרים, וזאת באמצעות הודעות SMS ו/או הודעות דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי רלוונטי אחר, אשר ייבחר לשיקול דעתה האישי של החברה.
   6. חשוב לציין כי על פי דיני הפרטיות, יוכל המשתמש לבקש בכל עת, את הסרתו לאלתר ממאגר המידע של החברה, או לחילופין, מלחדול מלקבל את המידע באמצעים האמורים.
   7. בעת ההרשמה לאתר המשתמש יבחר האם לאשר לחברה ו/או למי מטעמה להעביר ו/או לשתף במישרין או בעקיפין את המידע האישי ו/או המידע האלקטרוני הנמצא ברשותה עם גופים רלוונטיים, הפועלים עם אישורים להפעלת רשימות תפוצה וכדומה.
   8. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי באופן שאינו חושף את פרטי המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
   9. לכל מטרה אחרת המפורטת תחת תקנון האתר, וכן, למטרות עליהן יסכים המשתמש מעת לעת.
  32. החברה רשאית לשתף במידע האלקטרוני ו/או במידע האישי חברות בקבוצת העסקים של החברה וזאת על מנת לספק למשתמש מוצרים או שירותים שביקש המשתמש, ובכפוף להסכמת המשתמש המפורשת, לספק לו הצעות קידום מכירות שהחברה מאמינה שיעניינו אותו ולכל מטרה אחרת המתוארת במדיניות פרטיות זו. קבוצת העסקים של החברה כוללת את כל החברות הקשורות לחברה וכן עסקים נבחרים אחרים שהם צדדים שלישיים אשר הסכימו להגבלות הולמות על החשיפה והשימוש במידע האלקטרוני ו/או המידע האישי.
  33. החברה עשויה להעמיד למשתמש יישומים של צדדים שלישיים באתר והמשתמש יוכל לבחור להרשות לחברה לשתף את המידע עם היישום כאמור ומפרסמו. החברה מבקשת מצדדים שלישיים המפרסמים יישומים באתר לתת למשתמש הודעה על מדיניות הפרטיות שלהם, שעל המשתמש לבדוק לפני שיאפשר ליישום גישה למידע האישי ו/או האלקטרוני.
  34. החברה רשאית לגלות מידע אישי ו/או מידע אלקטרוני של המשתמש על מנת לזהות אותו בפני מי שהוא שולח אליו מסרים או הודעות באמצעות אתר זה. המשתמש רשאי לגלות את המידע האישי ו/או האלקטרוני בלוחות מודעות, חדרי שיחה, עמודי פרופיל, בלוגים ותכונות אחרות של רשתות חברתיות ושירותים שבהם הוא יכול לפרסם מידע וחומרים. על המשתמש לשים לב שכל מידע שאותו הוא מפרסם או חושף באמצעות השירותים האמורים עשוי להיות זמין למבקרים באתר ולציבור הרחב, בתלות בשירות המסוים ובהגדרות פרטיות שנקבעו (כגון באמצעות הפרופיל שלו).
  35. החברה רשאית לשתף במידע האישי ו/או המידע האלקטרוני ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים הזקוקים לגישה למידע האישי ו/או המידע האלקטרוני על מנת לספק שירותי תפעול או שירותי תמיכה אחרים, כגון חברות המטפלות בתשלומים, חברות משלוחים וספקים של שירותי טיפול, השלמת ומילוי הזמנות למוצרים.
  36. החברה עשויה לספק מידע אודות המשתמש, שעשוי לכלול מידע אישי מזהה, לרשויות מדיניות ולרשויות אכיפת החוק בהתאם לדין החל. יתכנו מקרים שבהם החברה תשתמש או תחשוף מידע אישי ו/או מידע אלקטרוני על מנת להגן או למנוע פגיעה בזכויות חוקיות, קנייניות או בפעילות החברה ו/או מעניק הרישיונות שלה או עובדיה או יועציה; להגן על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות או האבטחה של משתמשים, חברים ואחרים; להגן מפני הונאה; ולאפשר לחברה לפעול לקבלת תרופות וסעדים העומדים לזכותה או בכדי להגביל את הנזקים שעלולים להיגרם לה.
  37. החברה רשאית למכור, להעביר ו/או לשתף במידע אישי ו/או מידע אלקטרוני, צדדים שלישיים בקשר למיזוג, ארגון מחדש, מיזם משותף, המחאה, פיצול, העברה או מכירה או דיספוזיציה של כל העסקים שלה או של כל חלק מהם.
  38. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון האתר ובמדיניות הפרטיות, החברה מתחייבת כי לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אישי ו/או מידע אלקטרוני שנאסף ו/או נשמר על פעילות המשתמשים באתר, למעט במקרים המפורטים שלהלן:
   1. כאשר העברת הפרטים האישיים מתחייבת לצורך מתן שירות אותו ביקשת לקבל מהאתר, בין אם השירות ניתן על ידי החברה ובין אם הוא ניתן על ידי גורם שלישי.
   2. לצורך אכיפת הסעיפים והתנאים המופיעים בתקנון האתר ו/או במסמך זה.
   3. בהתאם לצו שיפוטי המורה לחברה למסור פרטים או מידע מסוים אודות משתמש לצד שלישי.
   4. במקרה שחשיפת הפרטים תידרש לחברה לצורך בירור מחלוקת או טענה בנוגע לשימוש המשתמש באתר, וכן לצורך ניהול הליכים משפטיים, ככל ויהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או בין צד שלישי ובין החברה בקשר לשימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר.
   5. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופו או רכושו של אדם.
   6. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית להעביר פרטים ומידע שנאסף אודות משתמש, בעקבות השימוש שעשה באתר, לחברות קשורות לה, וכן, ככל ופעילות האתר תופעל ברבות הימים בידי אדם או תאגיד אחר בעקבות מיזוג ו/או ארגון מחדש – לאדם או לתאגיד שיפעיל את אתר האינטרנט, ובלבד שהשימוש במידע ייעשה רק על-פי הוראות מדיניות הפרטיות של תנאי שימוש אלה.
   7. במקרים המפורטים תחת תקנון אתר.
   8. במקרים בהם נתן המשתמש את הסכמתו לכך, בין אם במישרין ובין אם במשתמע.
   9. במקרים בהם הפר המשתמש כלל אחד או יותר מהכללים ו/או התנאים המפורטים בתקנון האתר ו/או במסמך זה ו/או בכל מסמך או מקור אחר אשר יפורסם באתר ו/או בכל דרך אחרת (המיועדת ליצירת קשר עם המשתמשים, כגון תיבת מייל ו/או הודעות SMS) מעת לעת, שמטרתו הינה יצירת כללים ו/או חוקים ו/או תנאים חדשים אשר אינם מפורטים בתקנון האתר או במסמך זה, ואשר המשתמש נתן את הסכמתו לאותו מסמך ו/או הודעה ולתוכנם. למען הסר ספק, קריאת המסמך ו/או ההודעה על ידי המשתמש, כמוה כהסכמה מלאה.
  39. קבצי Cookies
   1. האתר עושה שימוש בקבצים מסוג ""Cookies, וזאת על מנת לשפר את מהירות ואת יעילות השימוש באתר ובשירותיו מצד המשתמשים, וכן, לשם איסוף נתונים סטטיסטיים והתאמת התכנים שבאתר להעדפות האישיות של המשתמשים השונים.
   2. קבצי ה- Cookies אינם חושפים לצדדים שלישיים כל מידע אישי אודות המשתמש. ככל וירצה המשתמש, יוכל למחוק את הקבצים האמורים מהדיסק הקשיח במחשבו בכל עת.
   3. עם זאת, אנו ממליצים שלא למחוק קבצים אלו ו/או לשנות את הגדרות הדפדפן ביחס אליהם, אלא אם עולה החשש כי הפרטים ו/או המידע האישי שסיפק המשתמש עם הרשמתו לאתר אינם מדויקים.
   4. למען הסר ספק, ביקור ו/או גלישה ו/או שימוש בשירותי האתר, מהווים אישור והסכמה לתקנון האתר, לרבות הסכמת הגולש ו/או המשתמש לחברה להשתיל קבצי Cookies במחשבו, להשתמש במידע האגור בו ולזהותו על פיו. 

 

  1. שירותים של צדדים שלישיים
   1. חלק מהשירותים באתר יינתנו באמצעות ו/או בחסות ו/או בשיתוף גורמים שלישיים, כגון אדם פרטי ו/או תאגיד, אשר יעבדו בשיתוף עם החברה ו/או יפרסמו באתר פרסומות ו/או יהיו קשורים בדרך זו או אחרת לשירותי האתר השונים (להלן: "ספקים" / "שותפים עסקיים").
   2. יתכן כי הספקים והשותפים העסקיים מפעילים אתר אינטרנט ואוספים בו נתונים ו/או מידע אלקטרוני ו/או מידע פרטי אודות הגולשים והמשתמשים באתרי האינטרנט האמורים ("אתרים חיצוניים").
   3. יתכן כי מעת לעת, ולשיקול דעתם בלבד, יבקרו המשתמשים באתרים החיצוניים. במקרה זה, חשוב לציין כי אתרים חיצוניים, אינם כפופים לתקנון ו/או למדיניות שמירת הפרטיות של החברה, ולחברה אין, לא הייתה ולא תהא כל סמכות ו/או אחריות באתרים הללו. לפיכך, גלישה באתרים החיצוניים תהא על אחריותו האישית של הגולש ו/או המשתמש. יתרה מכך, המלצתנו הינה לבדוק את מדיניות הפרטיות של האתרים החיצוניים.
   4. בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק, גולשי ו/או משתמשי האתר ושירותיו מצהירים בזאת כי לא תהא להם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מהצדדים ו/או מי מטעמם בגין נזקים ו/או פגיעות ו/או דרישות ו/או הפרות כלשהן אשר ייגרמו להם תוך כדי ו/או לאחר שימוש באתרים החיצוניים, בין השימוש נעשה בקשר לאחד או יותר משירותי האתר, ובין אם לאו.

 

  1. אבטחת המידע האלקטרוני והפרטי
   1. החברה תפעל על מנת לאבטח ככל הניתן את המידע האלקטרוני ו/או המידע האישי שיגיע לרשות האתר מהמשתמשים, ואולם אין בפעילות זו כדי להבטיח שלא תתרחש חדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהגלישה ו/או השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, וזאת מתוך הבנה כי לא קיים בעולם שירות אבטחה אשר ביכולתו להבטיח הגנה הרמטית מפני גורמי אינטרנט עוינים כגון האקרים, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו'.
   2. כמו כן, החברה לא תהא אחראית ולא תהא חשופה לתביעות במצב בו ייגנב ו/או יופץ המידע האלקטרוני ו/או המידע הפרטי אודות המשתמשים באתר על ידי מי מעובדיה ו/או מורשי הגישה לאתר האינטרנט ולמערכת הפעלתו, אשר פעל על דעת עצמו בלבד וללא ידיעת החברה, בין אם למטרות רווח ובין אם לאו.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות
  1. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את סעיפי והוראות מדיניות הפרטיות. ככל ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, כגון בהוראות שעניינן שימוש במידע האישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר, ועדכון בדבר השינוי יופיע בתקנון האתר בהתאם.
  2. בעת הביקור ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר ובשירותיו, הנך מצהיר בזאת ומאשר את הסכמתך למדיניות זו, וכן למדיניות המעודכנת, ככל ותפורסם מעת לעת.
  3. על הגולש ו/או המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת ולהתעדכן בשינויים, ככל ויהיו, הנעשים בה. המשתמש מסכים בזה כי יהא מנוע מכל טענה בקשר עם שינויים ו/או עדכונים אשר נעשים מעת לעת במסמכי האתר השונים, וכן, כי לא יוכל לטעון להגנתו שאינו התעדכן בשינויים ו/או בעדכונים כאמור.